Het Strategischplan 2017 -2021 van de Rekenkamer van Suriname

Het Strategischplan  2017 -2021 van de Rekenkamer van Suriname


Paramaribo, 24 april 2018 –
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) heeft haar Strategisch Plan opgesteld en aangeboden aan de President van het Republiek Suriname en de Voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA).
Het Strategisch Plan is opgesteld in een periode waarin de publieke financiën van Suriname zich in een precaire situatie bevinden. Het is juist in deze periode van belang dat de regering recht- en doelmatig met de financiële middelen omgaat en de Kamer, als onafhankelijke controle instituut, de regering voorziet van aanbevelingen tot verbetering.

Voorafgaand aan dit plan is er een kritische beschouwing gemaakt van de doelbereiking van het vorig Strategisch Plan 2012-2016. De Kamer heeft ook een externe toetsing van haar functionering en omgeving ondergaan op basis van de internationale Supreme Audit Performance Measurement Framework (SAI-PMF) methodologie. Dit is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Rekenkamers. (Intosai Development Initiative) (kortweg IDI).

Zowel uit de analyse van het vorig Strategisch Plan 2012-2016 als uit de SAI-PMF toets is gebleken dat de Kamer goede vooruitgang heeft geboekt met het versterken van haar interne organisatie. Daartegenover wordt ook gesteld dat de bijdrage aan de kwaliteit van het financieel beheer in Suriname meer effect zal hebben als de rapporten van de Kamer nauwer voldoen aan de internationale standaarden en indien ze er in slaagt om jaarlijks meer rapporten te publiceren.

Het Strategisch Plan 2017-2021 bevat strategieën ter verbetering, waaronder voorstellen tot fundamentele wijziging van de controlemethoden. Bovendien zijn in dit strategisch plan heldere doelstellingen geformuleerd evenals het vaststellen van de acties die nodig zijn om deze doelen te verwezenlijken. Hierbij is eveneens de behoefte aan een passende wettelijk kader benadrukt.

Doelstelling
Het doel van de Kamer voor de komende periode is een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van het recht- en doelmatig financieel en materieel beheer van de publieke middelen in Suriname. Om dit doel te bereiken zal zij haar traditionele aanpak voor de begrotingscontrole en het rechtmatigheidonderzoek wijzigen en aanpassen aan de geldende internationale standaarden (ISSAI’s). Op lang termijn zal de Kamer haar onderzoekscentrum verbreden naar doelmatigheid onderzoeken.

Wettelijk kader
Het huidige wettelijk kader van de Kamer is momenteel de Grondwet, de Wet rekenkamer 1953 en de Comptabiliteitswet 1952. De Comptabiliteitswet wordt momenteel herzien door het Ministerie van Financiën.
De wet op de Rekenkamer is sterk verouderd en dient te worden herzien en aangepast aan moderne controle opvattingen en internationale standaarden voor functionele, operationele en financiële onafhankelijkheid.
Onder het regiem van de huidige Rekenkamerwet is de Kamer voor het kwantitatieve aspect, het aantal medewerkers in dienst, afhankelijk van de medewerking van zowel het Ministerie van Financiën als het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is niet in lijn met de internationale standaarden want het betekent dat haar budget afhankelijk is van entiteiten die onder haar controlemandaat vallen. De Wet op de Rekenkamer moet op dit punt gewijzigd worden zodat ze financieel onafhankelijk is van de regering en haar conceptbegroting direct aan DNA presenteert.

De Kamer zal met DNA en de belangrijkste belanghebbenden in overleg treden om de financiële en operationele afhankelijkheid in de wetgeving van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken te bespreken en zal hierbij voorstellen voor verbetering indienen.
De Kamer realiseert zich dat deze strategie 2017-2021 slechts een beginpunt is en geeft de richting aan welke kant zij op wilt. Hiervoor zal de strategie in daden moeten worden omgezet !!


Afdeling Voorlichting
                                                                                                                                           van de
Rekenkamer van Suriname