De Rekenkamer van Suriname start met Rechtmatigheidonderzoek, nieuwe stijl.

Lees meer...

Delegatie China National Audit Office (CNAO) bezoekt de Rekenkamer van Suriname

Delegatie China National Audit Office (CNAO) bezoekt de Rekenkamer van Suriname


Een delegatie van  de Rekenkamer van China  (China National Audit Office (CNAO)) zal in de periode 15 - 18 september 2018 op uitnodiging van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) een bezoek brengen aan Suriname. Tijdens dit bezoek zullen onder andere de mogelijkheden voor verruiming van de samenwerking tussen beide instituten besproken worden. 

 

De dialoog met CNAO zal onder andere gericht zijn op een evaluatie over de deelname van auditors van de Kamer aan het Master of Auditing (MAud) programma. Dit programma wordt mede gecoördineerd door de CNAO, waarvan reeds twee auditors zijn afgevaardigd. Verder komen aan de orde toekomstige bilaterale samenwerkingen en wel op het gebied van audit als ook op regionaal niveau tussen CNAO en de Caribische Organisatie voor Rekenkamers (Caribean Organization of Supreme Audit institution (CAROSAI)). De laatstgenoemde wordt gedaan in het kader van het voorzitterschap van CAROSAI dat tot midden 2019 in handen is van Suriname.

 

De Kamer heeft in het kader van dit bezoek een eendaagse activiteit gepland waarbij de vertegenwoordigers van CNAO op maandag 17 september 2018 tijdens een lezing het zullen hebben over de invloed van IT op het functioneren van Rekenkamers met name het auditen van Big Data. Big data" is de term die wordt gebruikt voor gestructureerde en door de mens gegenereerde gegevens, maar ook voor gegevens die ongestructureerd en machine gegenereerd zijn en die zich buiten de bedrijfsgrenzen bevinden.Het integreren van Big Data-analyse in audit processen kan aanzienlijke verbeteringen opleveren in zowel snelheid als nauwkeurigheid van de audit, maar vereist een ingrijpende verandering in mindset en aanpak. 

 

Voor de bijwoning van deze lezing zijn diverse gasten uitgenodigd zoals vertegenwoordigers van de regering, het parlement, vertegenwoordigers van de private sector en media.

 

De Kamer vertrouwt erop dat met dit bezoek de samenwerking tussen de Rekenkamer van China en de Rekenkamer van Suriname versterkt wordt. 

 

Rekenkamer van Suriname Host Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) Training

Rekenkamer van Suriname Host Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) Training

Paramaribo 20 juni 2018,

Van 6 juni tot en met 8 juni 2018 heeft de Rekenkamer van Suriname (Kamer) als gastheer opgetreden voor het houden van een training getiteld “Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework” (SAI PMF). Deze training is door tussenkomst van INTOSAI Development Initiative (IDI) door facilitators uit Noorwegen, Brazilië en Jamaica aan vertegenwoordigers van negen (9) lidlanden binnen de Caraibische Organisatie van Supreme Audit Institutions (CAROSAI), verzorgd.

Lees meer...

Supreme Audit Institutions Performance Measurment Framework

EXTERNAL REVIEW OF THE SUPREME AUDIT INSTITUTION OF SURINAME

The Supreme Audit Institution of Suriname (SAI of Suriname) has undergone an external review of their current functioning and their environment based on international Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI-PMF) methodology.  At the request of this SAI and through the Inter American Development Bank (IDB), two (2) consultants were hired to implement the SAI-PMF. Two staff members of the SAI of Suriname were responsible for facilitating these consultants.

Lees meer...

Jaarverslag 2017 van de Rekenkamer van Suriname, gepubliceerd!

Jaarverslag 2017 van de Rekenkamer van Suriname,  gepubliceerd !

Paramaribo, 23 april 2018 –
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) heeft op donderdag 29 maart 2018 haar jaarverslag gepresenteerd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee en dit is door haar voorzitter mevrouw drs. J. Simons in ontvangst genomen. Het verslag werd overhandigd door de voorzitter van de Kamer mevrouw CH. Felter MBA.
De Kamer presenteert in dit verslag het resultaat van haar onderzoek over het dienstjaar 2017, ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet.  Ze heeft conform de artikelen 149 tot en met 152 en artikel 156 van de Grondwet S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38 idem de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no. 26), het mandaat om controle in de ruimste zin van het woord uit te oefenen op de rekeningen der ontvangsten en uitgaven van niet alleen alle departe­men­ten, districts­commissariaten en parastatale instellingen, maar ook op particuliere instellingen, natuurlijke personen als ook rechtspersonen die subsidies en/of financiële bijdragen ontvangen uit ’s lands kas.

Lees meer...

Pagina 1 van 2