WET van 6 september 2019, houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname

 De wijzigingen in de Surinaamse Staatsregeling in 1948 hebben ertoe geleid, dat voorzieningen moesten worden getroffen op het gebied van 's Lands geldelijk beheer. Voorzieningen in die zin, dat controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van overheidsuitgaven niet meer moest geschieden door Nederland maar door een eigen zelfstandig controleorgaan gevestigd in Suriname.

De Rekenkamer van Suriname (Kamer), kan worden aangemerkt als een openbaar lichaam, omdat door de Staat een overheidstaak is overgedragen, te weten het toezicht en controle op staatsfinanciën. 

In de Wet Rekenkamer Suriname zijn de onderstaande zaken vastgesteld:

  1. Benoeming van het College
  2. Bevoegdheden en taken
  3. Rechten en plichten
  4. Welke rechtspersonen verplicht zijn informatie aan de Kamer te overleggen.