De Verantwoordelijkheden en transparantie van Rekenkamer van Suriname (Kamer) ontleent haar bestaansrecht niet alleen uit nationale regelgeving, maar ook uit internationale regelgeving.

Als lidland van de “International Organization of Supreme Audit Institutions” (INTOSAI) dient de Kamer te voldoen aan de Internationale standaarden,  welke voorgeschreven zijn door deze organisatie. INTOSAI is een Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) met een speciale adviserende status als deel van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de VN, waar de Rekenkamers van diverse landen zijn aangesloten. De Kamer is na haar oprichting in 1954,  in 1956 toegetreden tot  INTOSAI.  Daarna werd zij ook  lid van de “Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions” (CAROSAI),  kort na haar oprichting in 1988.  INTOSAI omschrijft een Hoge Controle Instantie of Rekenkamer als een “openbaar lichaam” of “public body.”

Het is de taak van de Rekenkamer om te toetsen of de uitgaven en inkomsten van de Staat in overeenstemming met de wet (begroting) plaatsvinden, alsook gedaan zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze zijn bestemd. Deze taak verricht zij aan de hand van zowel internationale als nationale regelgeving, te weten:

Internationaal

Nationaal