Jaarverslag 2017 van de Rekenkamer van Suriname, gepubliceerd!

Jaarverslag 2017 van de Rekenkamer van Suriname,  gepubliceerd !

Paramaribo, 23 april 2018 –
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) heeft op donderdag 29 maart 2018 haar jaarverslag gepresenteerd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee en dit is door haar voorzitter mevrouw drs. J. Simons in ontvangst genomen. Het verslag werd overhandigd door de voorzitter van de Kamer mevrouw CH. Felter MBA.
De Kamer presenteert in dit verslag het resultaat van haar onderzoek over het dienstjaar 2017, ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet.  Ze heeft conform de artikelen 149 tot en met 152 en artikel 156 van de Grondwet S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38 idem de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no. 26), het mandaat om controle in de ruimste zin van het woord uit te oefenen op de rekeningen der ontvangsten en uitgaven van niet alleen alle departe­men­ten, districts­commissariaten en parastatale instellingen, maar ook op particuliere instellingen, natuurlijke personen als ook rechtspersonen die subsidies en/of financiële bijdragen ontvangen uit ’s lands kas.


Het onderzoek van de Kamer is gebaseerd op het toetsen van de besluiten die zij van de ministeries heeft ontvangen in het verslagjaar. De Kamer heeft in het dienstjaar 2017 haar werkzaamheden betreffende rechtmatigheidsonderzoek voortgezet door de uitgaven, die jaarlijks voortvloeien uit het beleid op de departe­men­ten van algemeen bestuur te toetsen. Bij het onderzoek wordt gecontroleerd of de ontvangen besluiten rechtmatig zijn en\ of zij conform de toepasselijke wet- en regel­geving tot stand zijn gebracht.

Naar aanleiding van de geconstateerde onrechtmatigheden attendeert de Kamer de minis­ters erop om de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving strikt te volgen bij het nemen van beslui­ten. Voorts dient bij het opstellen van de beschikkingen informatie vermeld te worden die de recht­matigheid van het besluit kan waarborgen. De Personeelswet, die specifiek is vast­ge­steld voor het ambtelijk personeel, dient strikt nageleefd te worden. Zij mag niet ondergeschikt gesteld worden aan resoluties en andere algemeen geldende wetten en regels.

Voorts dienen de ministeries zich strikt te houden aan de volgende wet– en regelgeving:
de Comptabiliteitswet;
het Comptabiliteitsbesluit;
Wet Rekenkamer Suriname;
het Staatbesluit van 1 mei 1976 (S.B. 1976 no. 25) houdende richtlijnen met betrek­king tot het toe­kennen van vergoe­ding voor overwerk;
het Gratificatiebesluit;
het Staatsbesluit S.B. 1991 no. 58 “Instelling en Taakomschrijving van Departementen van Alge­meen Bestuur”;
het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11).

Het verslag zal eveneens worden gepresenteerd aan de President van de Republiek Suriname.,
De Kamer vertrouwt erop dat het bevoegd gezag zal nagaan of alle overige regelgevingen die ingesteld zijn om te komen tot behoorlijk bestuur binnen het overheidsapparaat, worden opgevolgd.


Afdeling Voorlichting
                                      van de
Rekenkamer van Suriname