Het tiende congres van het "Caraïbische Organisatie van Rekenkamers" (CAROSAI)

Van 30 mei tot en met 2 juni 2016 heeft CAROSAI zijn tiende congres gehouden in Paramaribo, Suriname. Het congres had als thema, "Versterking van Rekenkamers door middel van opleiding, coöperatieve audits en uitvoering van de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAIs)".

Tijdens het congres gaven de leden aan zich in te zullen zetten voor de uitvoering van de ISSAIs in hun land. Ze hebben hierbij de mogelijkheid voor samenwerking met andere rekenkamers. Elke Rekenkamer gaf hun ondersteuning over het gebruik van coöperatieve audits als een middel om de controle praktijken te verbeteren. Verder zal het bieden van gezamenlijke opleidingen ( twinning) als middel kunnen dienen voor de ten uitvoerlegging en de naleving van de ISSAIs.

Tot nu toe hebben zes rekenkamers, ondersteund door het International Development Initiative (IDI), deelgenomen aan een pilot audit met de nadruk op inkomsten genererende autoriteiten.

Hoewel de inkomstenstroom, beoordeeld door de rekenkamers, gevarieerd was, was de gemeenschappelijkheid tussen kwesties in die landen te merken. Als uitvloeisel daarvan konden de gemeenschappelijkheid worden bevorderd en de kwesties bestudeerd en behandeld als één regionale kwestie.

De deelnemende rekenkamers hebben aangegeven dat ze voordelen hebben gehaald van de uitwisseling van informatie met de andere rekenkamers. Ze hebben ook gebieden kunnen identificeren ter verbetering van hun eigen audit prestaties. Het verstrekken van betere rapportage aan hun wetgevende organen en belanghebbenden is ook als punt van verbetering aangehaald. CAROSAI is van plan voort te bouwen op het succes van dit pilot- project en de uitdagingen tijdens het auditproces te gebruiken om de strategie voor de toekomstige coöperatieve audits uit te stippelen.

Het Caribische gebied heeft een aantal gemeenschappelijke kwesties en moet derhalve rekening houden met een goed milieu- en rampen risicobeheer en het omgaan met gezondheidsrisico’s, zoals overdraagbare ziekten door muskieten, bijvoorbeeld ZIKA. Deze kwesties bieden goede mogelijkheden voor rekenkamers om coöperatieve audits samen uit te voeren.

Nieuwe voorzitter en overplaatsing van het secretariaat

Op het tiende congres is het voorzitterschap van CAROSAI overgedragen aan Suriname voor een periode van 3 jaar en is het besluit genomen om het secretariaat over te plaatsen van St. Lucia naar Jamaica. Het congres is de Rekenkamer van St. Lucia zeer erkentelijk voor haar enorme bijdrage aan CAROSAI in de afgelopen 16 jaar.

De nieuwe leden van het Uitvoerend Comité van CAROSAI zijn: Suriname (voorzitter), Jamaica (Secretaris- Generaal), Guyana, Cayman eilanden en Trinidad en Tobago.

Vooruitgaan

De onmiddellijke focus van het nieuwe Uitvoerend Comité is het sturen van de strategische richting van CAROSAI en de ontwikkeling van een strategisch plan 2017- 2021 met toekomstige vooruitzichten maar rekening houdend met de
beschikbare middelen van het secretariaat.

Het Uitvoerend Comité zal met ondersteuning van de andere leden en IDI in de komende paar maanden stappen ondernemen om het proces van de strategische planning in te zetten, met als doel een definitief plan te produceren
voor december 2016.
Belangrijke aandachtsgebieden geïdentificeerd op het congres zijn:

  1. Ondersteuning van rekenkamers bij de uitvoering van de ISSAIs.
  2. Teweeg brengen van rekenkamers- stakeholders betrokkenheid.
  3. Het vergemakkelijken van strategisch management, prestatie metingen & rapportages.