De Rekenkamer van Suriname werd bij Landsverordening van 12 maart 1953 ingesteld, maar kwam voor het eerst in vergadering bijéén op 3 mei 1954. Deze datum kan daarom gevoeglijk worden aangenomen als de officiële dag waarop de Kamer met haar werkzaamheden is begonnen. De Rekenkamer van Suriname is een toezichthoudend orgaan dat tevens het geldelijke en materieel beheer van de overheid controleert. De Kamer heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de jaarrekening van alle overheids instanties te controleren.
Dit wordt vermeld in de wet Rekenkamer (artikel 26) en de Grondwet (artikel 149-152). De controle geschiedt in de ruimste zin. De Comptabiliteitswet en wet Rekenkamer verplichten alle overheidsinstellingen en -organisaties om informatie te verstrekken aan de Rekenkamer.

 

Wat voor instituut is de Rekenkamer van Suriname?De Rekenkamer van Suriname is een “hoog college van staat”. Dat betekent dat zij een onafhankelijk instituut is dat zelf bepaalt wat zij onderzoekt, hoe zij dat doet en hoe zij dat publiceert. De Kamer heeft met de uitvoering van de taak die haar bij wet is opgedragen, een unieke positie. Zij doet, in het belang van de samenleving, onafhankelijk onderzoekingen.
VisieWe zijn een organisatie die haar medewerknemers door middel van coaching, leiderschap, bevestiging en waardering, betrokkenheid en verantwoordelijkheid leert oplossingsgericht te denken en werken. De verslaglegging geschiedt door middel van een duidelijk personeelsbeleid, positieve communicatie en teamwork. Zo ondersteunen wij De Nationale Assemblee en de Regering op een professionele wijze bij het streven naar billijk en transparant beheer en besteding van staatsgelden.

Strategie

De Rekenkamer van Suriname wil in haar streven naar het stimuleren van ''Good Governance'' erop toezien dat haar Rekenkamerwet voldoet aan de International Organization of Supreme Audit Institutions ( INTOSAI) standaarden. Met name de onafhankelijkheid op financieel, personeel en organisatorisch niveau moet worden gewaarborgd. In onze strategie voor de periode 2017 – 2021 willen wij ons profileren als een sterke Rekenkamer die tijdig rapporten van kwalitatief hoog niveau aanbiedt aan haar stakeholders.
Het adequaat installeren, ontwikkelen en uitvoeren van human resources beleid zal hiertoe mede voor zorg dragen.

 

Relatie Rekenkamer van Suriname met De Nationale Assemblee (Parlement)
De Rekenkamer van Suriname is de externe controleur die rapporteert naar De Nationale Assemblee. Deze taak is aan de Kamer bij wet opgedragen. De Nationale Assemblee oefent dus de algemene controle uit op het financieel beheer van de Staat en aan de Kamer is de bijzondere (repressieve) controle daarop opgedragen.
De Kamer is een instituut, dat controle werkzaamheden verricht ten behoeve van de Volksvertegenwoordiging. Tussen het Parlement en de Kamer dient dus ook persoonlijk contact te bestaan.
De relatie met regering en overheid
De Rekenkamer van Suriname controleert de activiteiten van de regering, haar administratieve autoriteiten en andere parastatale instituten. In het bijzonder is de regering volledig en alleen verantwoordelijk voor haar handelen en nalaten en kan ze zichzelf niet ontheffen van verantwoordelijkheid door te verwijzen naar de bevindingen van de controle, tenzij zodanige bevindingen en de deskundige verklaringen van dit controle instituut worden gepresenteerd als wettelijk geldige en afdwingbare oordelen.
Functie Rekenkamer van Suriname (Kamer)
De wettelijke basis waarop de Rekenkamer van Suriname werkt wordt gevormd door de artikelen 149- 152 van de Grondwet, de wet Rekenkamer Suriname en enige beschikkingen.
Algemeen is de opvatting aanvaard dat dit de controle inhoudt op een juiste toepassing van de wettelijke voorschriften. In beginsel het beoordelen van de mate waarin de doelen die met het voeren van een bepaald beleid worden nagestreefd ook worden bereikt, en van de middelen die daarvoor zijn gebruikt. De Kamer zal daarom in de eerste plaats aandacht schenken aan het naleven van wet en regelgeving.
Wie wordt gecontroleerd?
Alle personen, die gelden of goederen aan de Staat toebehorend, dan wel gelden in staatskas gedeponeerd, onder zich hebben, zijn voor zover zij een zelfstandig beheer voeren, rekenplichtig aan de Kamer. Zij worden ter zake van hun beheer niet van verantwoordelijkheid ontheven dan door een deswege door de Kamer af te geven bewijs. Deze personen worden rekenplichtigen genoemd (wet Rekenkamer Suriname, artikel 19)
Verantwoordelijkheden van gecontroleerden
Het is van belang dat controle, nauwkeurig en efficiënt wordt uitgevoerd. Om dit te garanderen, eisen de controlewerkzaamheden dat aan het volgende moet worden voldaan;

 • Het te allen tijde beschikbaar hebben van volledige en correcte financiële verslaggeving.
 • Deze moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Voldoen aan alle andere contractuele verplichtingen.
 • De controlemedewerkers gemakkelijke toegang geven tot de documenten betreffende de controle werkzaamheden.
 • Bieden van informatie of ophelderingen van informatie die kan worden opgevraagd met betrekking tot de controle.
 • Biedt een geschikte en veilige kantoorruimte aan voor de controlemedewerkers om te werken.
Controle is geen daad van vijandschap, het kan veel voordelen opleveren, door:
 • Het verstrekken van een objectieve beoordeling van de financiële status van de organisatie
 • Het opsporen van afwijkingen in management normen en verwachtingen
 • Het identificeren van kansen en het ontwikkelen van oplossingen voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen.
 • Aanbevelen van verbeteringen aan interne management- en controlesystemen
 • Te helpen bij de identificatie van onregelmatigheden of fraude
Wat gebeurt met de gecontroleerde informatie?
 • De informatie wordt in een verslag aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee en aan de regering.
 • Het verslag wordt jaarlijks vóór 01 april aangeboden.

 

Strategische doelen

Om met succes te kunnen moderniseren heeft, de Rekenkamer van Suriname 5 essentiële strategische doelen die zij nastreeft. Deze zijn uiteengezet in een activiteitenprogramma gericht op het bereiken van deze doelen, zodoende bijdragend aan betere standaarden van verantwoordingsplicht en bestuur in de publieke sector van Suriname.

De strategische doelen zijn:

Introduceren van een duidelijk wetgevingskader dat de onafhankelijkheid van de Rekenkamer beschermt en eveneens haar verantwoordingsplichtigheid garandeert.
Introduceren van effectieve processen betreffende Menselijke Hulpbronnen die voldoende, behoorlijk gekwalificeerde, opgeleide en goed gemotiveerde medewerkers en leiders opleveren.
Herzien van huidige controlemethodes en opvoeren van gebruik van IT zodat de Rekenkamer functioneert in overeenstemming met ISSAI’s en kwalitatief goede controleverslagen levert welke belanghebbenden kunnen gebruiken en waarin ze meer vertrouwen kunnen hebben.
Vestigen van een organisatie- en bestuursstructuur die direct controle en verantwoordelijkheid kan nemen voor het efficiënt en effectief beheren van haar eigen middelen.
Verbeteren van externe betrekkingen met belanghebbenden – met name De Nationale Assemblee en controlecliënten –Tevens verbeteren van de Communicatie en versterken van de impact van het controlewerk.