De afdeling voorlichting van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) brengt de informatiestroom tussen de Kamer en haar doelgroep op gang. Dit op basis van een strategisch communicatie plan dat op resultaatgerichte wijze en door professionele en gemotiveerde medewerkers wordt uitgevoerd.

Er wordt getracht aan het bovenstaande inhoud te geven door:

 • De uitvoering van het plan steeds te evalueren en meegaan met de nieuwste communicatie technieken en technologische ontwikkelingen om zodoende effectieve en efficiënte communicatie te garanderen.
 • Met goede communicatiemiddelen de informatiestroom te bevorderen, zodat gerichte informatie kan worden gedeeld met de doelgroep en stakeholders.
 • De informatiestroom vanuit de organisatiedoelen teweeg brengen waarbij eveneens een continu proces van montering zal plaatsvinden.
 • De medewerkers op professionele wijze te laten bijscholen, stimuleren, motiveren en coachen. 

Werkzaamheden

De afdeling Voorlichting van de Rekenkamer van Suriname:

 • Vertaalt de doelstellingen, activiteiten en begroting van de afdeling in een beleidsplan.
 • Is belast met de complete coördinatie met betrekking tot het voorlichtingsgebeuren van de Rekenkamer van Suriname.
 • Onderhoudt het contact met de media voor een vlotte informatiestroom naar de gemeenschap toe d.m.v. persberichten, communiqués etc;
 • Draagt zorg voor het vergaren en het verwerken van data (audiovisuele) en  zorg voor het geven van voorlichting aan studenten en belanghebbenden bij het verzamelen van informatie het beleidsgebied van de Rekenkamer rakende m.b.t. scripties, lezingen spreekbeurten etc;
 • Draagt zorg voor de productie, reproductie en instandhouding van voorlichtingsmateriaal, alsook het beheer van de technische hulpmiddelen.
 • Stelt t.b.v. derden periodiek een informatieblad samen
 • Houdt relevante nieuwsbladen en vakdocumentatie bij of doet dit geschieden.
 • Draagt zorg voor de administratieve verwerking en archivering van allerhande zaken die behandeld worden door de afdeling Voorlichting
 • Helpt strategieën ontwikkelen, zodat kan worden nagegaan wanneer er persconferenties worden gehouden en/of eigen persberichten worden geschreven.
 • Zorgt voor het ontwikkelen en samenstellen van voorlichtingsprogramma's voor radio en televisie.
 • Draagt zorg voor de aanschaf van materiaal;
 • Stelt jaarlijks de deelbegroting van de afdeling op.
 • Verricht alle werkzaamheden die in het verlengde van de functie liggen

Doelgroep

Rekenkamer van Suriname heeft diverse groepen die zij middels communicatie wil bereiken. Deze zijn:

 • Ministeries (De gecontroleerden, afdeling comptabele zaken, afdeling HRM)
 • Parastatale bedrijven
 • De Nationale Assemblee en haar commissies
 • Personeel van de rekenkamer
 • De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD)
 • De media
 • Het groter publiek ( de gemeenschap)
 • Andere groepen van belanghebbenden zoals de donoren, mensen en organisaties die staatsgelden onder hun beheer hebben gekregen of krijgen.
 • De overige lidlanden van International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)

Afdeling voorlichting communicatie groepen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling voorlichting op de telefoonnummers 472854  of 472457 tst 39.