Audit Team

Wettelijke Grondslag Rekenkamer van Suriname (kamer)

De wettelijke grondslag van de Kamer is vastgelegd in de Grondwet van 1987 (SB 1987 no. 116 artikel 149 tot en met 152 en SB 1992 no. 38), de Wet Rekenkamer van Suriname van 1953 (GB 1953 no. 26), de Comptabiliteitswet van 1952 (GB 1952 no. 111) en het Comptabiliteitsbesluit (GB 1953 no. 1001), de wijzigingen meegerekend. De Rekenkamerwet omschrijft de taken van de Kamer. Artikel 1 formuleert de taken als volgt: “het toezicht op de besteding der geldmiddelen overeenkomstig de begroting, alsmede de goedkeuring der rekening van ontvangsten en uitgaven, voorts de controle op het geldelijk beheer van de overheid geschiedt door een Rekenkamer”. Het fundament voor het functioneren van de Kamer is richtinggevend voor haar ontwikkeling en dynamiek. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut met een missie om bij te dragen aan de integriteit, kwaliteit en legitimiteit van het overheidsbestuur, wordt de identiteit van de Kamer voornamelijk bepaald door haar bestaansrecht vastgelegd in de Grondwet en de Wet Rekenkamer van Suriname.
Als constitutioneel orgaan en een Hoog College van Staat heeft de Kamer een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en DNA, en bepaalt op eigen gezag wat zij onderzoekt, op welke wijze zij dat doet en wat daarvan openbaar wordt gemaakt. De onafhankelijkheid van de Kamer is vastgelegd in de Rekenkamerwet van 1953 (GB 1953 no. 26).

Lees meer...

HRM

Wat doet Human Resource Management van de Rekenkamer van Suriname

Korte weergave

Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn resources. In letterlijke zin. De hulpmiddelen van een organisatie.  En in figuurlijke zin, de rijkdom van een organisatie. De hulpmiddelen of rijkdommen zijn in de Human Resource Management context, de vaardigheden, de houding, het talent, de energie, de mogelijkheden en de kennis van een persoon. Een efficiënt gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers, of anders gezegd een beter gebruik van de hulpmiddelen of rijkdommen van een organisatie, leidt tot betere prestaties van de organisatie.

Lees meer...

ICT

De afdeling ICT heeft als doel, het ontwikkelen en formuleren van het ICT beleid  en dit in lijn brengen met de missie, visie en doelstellingen van de Rekenkamer van Suriname (Kamer).

De afdeling heeft zowel een kernfunctie als een ondersteunende functie binnen de Kamer.

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor de vernieuwingen, aanpassingen en uitbreidingen van de automatiseringssystemen en processen, rekening houdend met de toekomstplannen en  de strategische en de operationele beleidsdoelstellingen van de Kamer.

Lees meer...

Voorlichting

De afdeling voorlichting van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) brengt de informatiestroom tussen de Kamer en haar doelgroep op gang. Dit op basis van een strategisch communicatie plan dat op resultaatgerichte wijze en door professionele en gemotiveerde medewerkers wordt uitgevoerd.

Er wordt getracht aan het bovenstaande inhoud te geven door:

  • De uitvoering van het plan steeds te evalueren en meegaan met de nieuwste communicatie technieken en technologische ontwikkelingen om zodoende effectieve en efficiënte communicatie te garanderen.
  • Met goede communicatiemiddelen de informatiestroom te bevorderen, zodat gerichte informatie kan worden gedeeld met de doelgroep en stakeholders.
  • De informatiestroom vanuit de organisatiedoelen teweeg brengen waarbij eveneens een continu proces van montering zal plaatsvinden.
  • De medewerkers op professionele wijze te laten bijscholen, stimuleren, motiveren en coachen. 

Lees meer...

?>